Database .NET 29.3.7261.1

Database .NET 29.3.7261.1

fish – 10,8MB – Freeware –
(Portable) Database .NET is an intuitive database management tool for multi-database. Automatically: Create/Shrink/Protect Database, Syntax Highlighting, Service Manager, SQL Example Manager, SQL Query Batch, Export to CSV/XML/TXT, Print Query Results... and much more. Support: MS Access 97-2003/MS Access 2007/MS Excel 97-2003/MS Excel 2007/Firebird/MySQL/SQL Server/SQL Server CE/SQLite/PostgreSQL/Oracle/OleDB. A standalone tool that does not require installation.

Tổng quan

Database .NET là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi fish.

Phiên bản mới nhất của Database .NET là 29.3.7261.1 , phát hành vào ngày 19/11/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/08/2008.

Database .NET đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,8MB.

Database .NET Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Database .NET!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản